L'Associació
La filosofia occidental va néixer en l'Antiga Grècia. Aquesta coincidia, en bona mesura, amb les ribes del Mediterrani. Aquesta ubicació geogràfica no és, en la nostra opinió, casual: el clima mediterrani, temperat, assolellat, agradable, sempre ha afavorit, malgrat la ariditat del territori, la vida comunitària a l'aire lliure. La convivència, així concebuda, convida al diàleg quotidià, a l'intercanvi de parers, la qual cosa contribueix a la tasca filosòfica i política, a l'obertura d'espais de discussió i reflexió, en ocasió d'un banquet, d'una festa o d'un capvespre plàcid. Inscrits en aquesta tradició, els fundadors d'aquesta associació sense ànim de lucre aspirem a conservar l'esperit real de la crítica filosòfica com a activitat amistosa, festiva i comunicativa, cosa que implica el respecte entre tots els interlocutors i l'obrir-se pas de les paraules raonades, amb una multiplicitat de temes susceptibles d'anàlisis.

L'interès principal de l'associació consisteix a generar i compartir idees de tipus reflexiu relacionades transversalment amb tots els àmbits del saber, sempre que suposin l'obertura d'espais i perspectives crítiques que puguin repercutir en la societat mateixa. Com a mitjans de manifestació d'aquest compromís i aquesta voluntat es posen a la disposició del públic interessat la publicació virtual Alia: Revista de Estudios Transversales, juntament amb altres iniciatives que, sotmeses al judici de l'assemblea, es considerin adequades al propòsit esmentat. Per la seva pròpia naturalesa, l'associació celebra noves adhesions, així com contribucions escrites a la revista per part de persones dotades de competència suficient i procedents de l'àmbit de les ciències humanes i socials, de les ciències exactes, de l'art o de la tècnica.


Per a l'afiliació es prega contactar amb el comitè directiu.

Secretaría
Mosè Cometta
mosi.cometta@gmail.com

La Revista
La revista electrònica Alia: Revista de Estudios Transversales (ISSN 2014-203X), primera manifestació dels interessos d'AdAC, vol encarnar l'afany d'apertura crítica. No casualment l'adjectiu llatí neutre substantivat plural alia es refereix a la alteritat plural, és a dir, no només al binomi jo-no jo, tal i com indica l'adjectiu alter. La revista Alia pretén donar lloc no només a una identitat i a la seva negació, sinó també a la diversitat considerada en la seva pròpia pluralitat sense reduccionisme. Aquests principis es refereixen tant la temàtica, quant als enfocaments, disciplines, sensibilitats i persones que aportin articles o ressenyes. No obstant això, per la seva pròpia naturalesa, desitja fomentar la participació d'investigadors novells, general però no exclusivament de l'àmbit universitari, suficientment capacitats. Conforme amb la nostra política editorial, resulten plenament acceptables les aportacions que continguin vocabulari específic i tècnic d'un àrea del saber, sempre que quedi preservada la intenció comunicativa i la comprensibilitat del missatge, que el seu contingut no ha de ser necessàriament compartit pel comitè editorial. La publicació és completament gratuïta. La revista segueix una política d'open access, d'acord amb la llicència CC BY. El comitè editorial està composat per Mosè Cometta i Ignacio Marcio Cid.

Licenza Creative Commons
Aquest treball es distribueix amb Creative Commons Atribució 4.0 Internacional.